0

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti:

ALL 4 TRADE s.r.o. (provozovatel pizzadafelice.cz)

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost:

All 4 Trade s r.o.,

Šimáčkova 913/22, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00

IČO: 246 55 635, DIČ: CZ24655635

(jako prodávající)

a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Předmět Prodeje

Předmětem prodeje pro účely těchto VOP se rozumí prodej rychlého občerstvení (pizzy, burgerů, atd.) a dalšího potravinářského zboží a nápojů (dále jen zboží), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

III. Registrace

Před uzavřením kupní smlouvy je možné se na stránkách pizzadafelice.cz zaregistrovat. Při registraci uvede kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří prodávající kupujícímu na stránkách pizzadafelice.cz jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako „uživatelský účet”). Přístup k uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit užívání svého uživatelského účtu.

Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách pizzadafelice.cz či v objednávce jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů kupujícím. Kupující prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky pizzadafelice.cz a ke svému uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému stránek pizzadafelice.cz Prodávající si pro případ porušení kupní smlouvy nebo těchto VOP ze strany kupujícího vyhrazuje právo kupujícímu přístup k jeho uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícím způsobem:

prostřednictvím elektronického obchodu na www.pizzadafelice.cz (dále jen „eshop“)

prostřednictvím elektronického obchodu na www.pizzapraha6.cz (dále jen „eshop“)

prostřednictvím elektronického obchodu na www.pizza-nonstop.cz (dále jen „eshop“)

prostřednictvím elektronického obchodu na www.nejpotraviny.cz (dále jen „eshop“)

prostřednictvím elektronického obchodu na www.slevapotravin.cz (dále jen „e-shop“)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. Objednávku lze zrušit pouze telefonicky na čísle 604 990 660 a to do 10 min od odeslání objednávky, avšak pouze v případě, že už nebyla objednávka předána na rozvoz.

VI. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody:

platba v hotovosti při převzetí, nebo platba on-line platební kartou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím na spotřebitele.

Je-li Prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží převzít při jeho dodání. Nepřevzetí zboží, nebo vrácení zboží kupujícím bez uvedení důvodu, nemá vliv na nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy podle kupní smlouvy.

Prodávající dodá kupujícímu zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod., pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Výjimku tvoří adresy nacházející se v místě, kam dopravní předpisy neumožňují vjezd, v tomto případě je místo odevzdání zboží předmětem osobní dohody kupujícího a prodávajícího prostřednictvím pracovníka rozvozu.

VII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující osobně na provozovně:

PizzaDaFelice, Evropská 46/157a, Praha 6 – Veleslavín 162 00.

Rozvozem:

Zboží je možno kupujícímu zaslat rozvozovou službou.

Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nakládá s osobními údaji v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů může požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Záruční podmínky a reklamace

  1. a) Záruční lhůty

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

  1. b) Lhůty pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Reklamaci na dodané množství zboží je nutno uplatnit u prodejce nejpozději při předání zboží. Kupující nemůže uplatnit práva z vadně dodaného zboží, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např.

viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději při převzetí zboží.

Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a prodávající neposkytuje na zboží záruční dobu.

c) Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Kupující má právo u odstranitelných vad, na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. Toto neplatí došlo-li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci.

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze zboží použít.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

X